Aleksandra Pawliszyn

Aleksandra Pawliszyn

Aleksandra Pawliszyn

Wydział: Zakład Historii i Teorii Sztuki

E-mail: aleksandra.pawliszyn@asp.gda.pl

Aleksandra Pawliszyn

Współzałożycielka fundacji Ogród Filozofii, pragnącej aktywnością swą wkraczać w tkankę społeczną, by – wykorzystując europejską tradycję filozoficzną – wykreować nowy styl życia, którego istotą jest skupienie się na poszukiwaniu sensu życia człowieka, sensu, który wszak przed człowiekiem lubi się ukrywać…

Przez osiem lat Kierownik Zakładu Teorii Poznania w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2015 roku profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, będącą teraz jej pierwszym miejscem pracy. Od 1991 roku członek International Husserl and Phenomenology Research Society (USA).
Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Stopnie: doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii otrzymała w Uniwersytecie Warszawskim.

Jej dorobek naukowy obejmuje obecnie m. in.: autorstwo wydanych sześciu samodzielnych książek, o łącznej objętości ok. 68 ark. wyd.; (ostatnia z nich: książka profesorska: Archeologia zdarzeń inspirowanych śmiercią. Słowo filozoficzne wobec tego, co nieuniknione, została w 2014 roku wydana w wersji angielskiej (An Archeology of Happenings Inspired by Death. The Philosophical Word before that which Is Inevitable) w wydawnictwie Lambert, Academic Publishing.
W pracy naukowej koncentruje się wokół sposobu odczytywania przez jednostkę napotykanego świata (kultury) przede wszystkim w nurcie fenomenologiczno-hermeneutycznym. Z treściami filozoficznymi dociera do szerszego kręgu odbiorców, wykorzystując muzyczną formę rapu. Podczas trzydziestoletniej pracy dydaktycznej w głęboko humanistyczny sposób towarzyszy młodym ludziom w drodze do człowieczej i społecznej dojrzałości.

Jej biogram umieszczony został w Złotej Księdze Nauk Humanistycznych 2013.

 

Wybrane publikacje Aleksandry Pawliszyn:

  1. Time as viewed by Husserl and Heidegger, „Analecta Husserliana”, vol. LXVII, Dordrecht – Boston – London 2000, s. 415-426. [Kluwer Academic Publishers]
  2. A Tempotality of Dasein (Heidegger) and a Time of the Other (Levinas), „Analecta Husserliana”, vol. LXXVII, 2002, [Kluwer Academic Publishers], also abstract in The Philosopher`s Index.
  3. Interhuman Communication beyond the Limits of Time (Gadamer) and the Temporality of Lonely Dasein (Heidegger), „Analecta Husserliana”, vol. LXXIX, 2004. [Kluwer Academic Publishers]
  4. The Truth of Suffering (Levinas) and the Truth Crystallized in the Work of Art (Gadamer), “Analecta Husserliana”, vol. XCII, 2006, [Springer], also abstract in The Philosopher`s Index.
  5. Memory – The Possiblility of Creation In a Learning World – Interpretation, “Analecta Husserliana” CI, Book 1, Springer, Dordrecht (The Netherlands) 2009, 283-303.
  6. From the Archeology of Happening… to the Matter of Death, “Analecta Husserliana” CIII, Book 1, Springer, Dordrecht (The Netherlands) 2009, s. 277-295.
  7. Archeology of the Body and Womanhood, „Cultura”, Nr 10, Iaşi, 2008