Adam Kamiński

Adam Kamiński

Adam Kamiński

Wydział: Grafika

E-mail: adam.kaminski@asp.gda.pl

Adam Kamiński

„Przez wiele lat pracy twórczej zdarzały się różne miłe chwile, wygrane w konkursie, nagrody – uznanie z rąk kogoś ważnego czy zwykła satysfakcja z dobrze wykonanej roboty. Powodem do największej dumy są jednak samodzielne realizacje moich studentów. Wykazując swoją determinację, projektują coraz lepiej i lepiej, a ich realizacje wypełniają przestrzeń wokół, zmieniając ją na lepsze.”

Absolwent wydziału Malarstwa i Grafiki. Wykładowca Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Wydziału Sztuki Nowych Mediów PJWSTK w Gdańsku. Dyplom uzyskał w Pracowni Projektowania Graficznego, prof. Jerzego Krechowicza – w ASP w Gdańsku. Obecnie Prorektor ds. kształcenia i studenckich Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Litera uczy mnie analitycznego sposobu postrzegania; sprawia, że jestem czujny i już od pierwszej chwili skutecznie pozyskuję informacje. Dekonstrukcja oraz duże ograniczenie formalne i tonalne stały się przepustką do lepszego zrozumienia struktury obrazu i dzieła w ogóle. Zaryzykuję nawet stwierdzenie, że były i są moim wirtualnym wykładowcą, który z premedytacją, poprzez zniszczenie formy i pewien rodzaj szaleństwa popycha mnie skutecznie w stronę klasyki. Z biegiem czasu nauczyłem się widzieć więcej, zauważać mnogość szczegółów. Dzięki wieloletniemu treningowi inaczej postrzegam całość, ale i fragmenty, analizując wewnętrzny dialog elementów dzieła lub kompozycji – dialog formalny i pozaformalny, dialog kontrastu z tonalnym ułagodzeniem – oraz rolę proporcji formatu w kontekście składowych utworu.

Książka Na granicy dyscyplin. O kształceniu projektantów grafików, Adam Kamiński, Gdańsk 2015 – PRZEJDŹ

"For many years of creative work, there have been various pleasant moments, wins in the competition, prizes – recognition from the hands of someone important or mere satisfaction from a job well done. The reason for the most incredible pride, however, is the independent realizations of my students. By showing their determination, they design better and better, and their projects fill the space around them, changing it for the better. "

A graduate of the Faculty of Painting and Graphic Arts. Lecturer at the Faculty of Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Gdańsk and the Faculty of New Media Art at PJWSTK in Gdańsk. Diploma in Graphic Design Studio, prof. Jerzy Krechowicz – at the Academy of Fine Arts in Gdańsk. Currently Vice-Rector for Education and Student Affairs of the Academy of Fine Arts in Gdańsk.

The letter teaches me an analytical perception; it makes me vigilant and lets me obtain information from the first moment. Deconstruction and a considerable formal and tonal constraint have become the ticket to a better understanding of the image structure and general work. I even venture to say that they were and still are my virtual lecturer, who deliberately pushes me effectively towards the classics through destruction of form and some kind of madness. Over time, I learned to see more, notice the multitude of details. Thanks to many years of training, I perceive the whole and fragments differently, analyzing the internal dialogue of elements of the work or composition – formal and non-formal discussion, a dialogue of contrast with tonal relaxation – and the role of format proportions in the context of the piece's components.