Teresa Klaman

Teresa Klaman

Teresa Klaman; fot. Bartosz Żukowski

Teresa Klaman

„Prawie nigdy nie przystępuję do pracy z ostateczną wizją jej efektu. Na ogół bezpośrednim impulsem jest potrzeba rozładowania emocji, ochota zmierzenia się z konkretem tworzywa, intuicyjny jego wybór; ideowa nadbudowa narasta z czasem. Istotne wówczas okazuje się skojarzeniowe, metaforyczne znaczenie materiału i wybór środków technicznych. Z chłodnych,surowych granitowych odpadów powstały pejzaże-makiety, metafory odhumanizowanych przestrzeni. Potrzeba spotęgowania odczucia wyalienowania i zagubienia sprowokowała odwołanie się do rysunku; wykorzystując zasady technicznego wykresu pozbawiam je odniesień indywidualnych. Kojarzoną z ciepłem, bliską człowiekowi wypaloną glinę stosuję w wieloelementowych cyklach „Siedliska” i „Po sąsiedzku”.”

Urodzona w 1948 roku w Gdańsku. Studia na Wydziale Rzeźby PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku w latach 1967–1972. Profesor tytularny. Obecnie prowadzi Pracownię Ceramiki Artystycznej w tej uczelni (ASP). Prace z zakresu rzeźby, ceramiki i rysunku prezentowała na kilkunastu wystawach indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych. Kilkakrotnie nagradzana i wyróżniana. Prace w zbiorach polskich i zagranicznych.

"I rarely start working with the final vision of its effect. In general, the immediate impulse is the need to discharge emotions, the willingness to face the material's specificity, and its intuitive selection; the ideological superstructure increases with time. The associative, metaphorical significance of the material and the choice of technical means turns out to be relevant then. Mock-ups of landscapes and metaphors of humanized spaces were created from cool, raw granite waste. The need to intensify alienation and confusion provoked a reference to the drawing; using technical chart principles, I deprive them of individual references. I use burnt clay, which is associated with warmth, close to people, in multi-element cycles "Habitats" and "Neighborly."

Born in 1948 in Gdańsk. Studies at the Faulty of Sculpture of the PWSSP (now ASP) in Gdańsk in 1967–1972. Titular Professor. She currently runs the Artistic Ceramics Studio at this Academy (ASP). She presented works in sculpture, ceramics and drawing at over a dozen individual and dozen group exhibitions. Awarded and honoured several times. Works in Polish and foreign collections.