Marcin Kasprowicz

Marcin Kasprowicz

Marcin Kasprowicz

Marcin Kasprowicz

„W projektowaniu staram się łączyć posiadaną wiedzę z dziedziny architektury krajobrazu, architektury przestrzeni kulturowych i aranżacji wnętrz. Wykorzystuję umiejętność projektowania obszarów i obiektów w kontekście różnych form krajobrazu. Poszukuję rozwiązań rozmaitych problemów projektowych dotyczących kształtowania otoczenia człowieka w kontekście czasu i miejsca oraz natury i kultury. Za zawodowy cel stawiam sobie ochronę krajobrazu oraz tożsamości regionu i dziedzictwa kulturowego.”

Urodzony i wychowany w Elblągu. Od 2009 roku zajmuje się projektowaniem przestrzeni. Absolwent Sopockiej Szkoły Wyższej i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplomowany, inżynier architekt krajobrazu oraz architekt wnętrz w specjalności: projektowanie w krajobrazie kulturowym. W 2015 roku podjął Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie w dyscyplinie Sztuki Projektowe na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Własną praktykę zawodową prowadzi od 2013 roku. Ponadto, współpracuje z kilkoma trójmiejskimi pracowniami architektonicznymi.  Oprócz pracy projektowej zajmuje się również, prowadzeniem kierunkowych zajęć dydaktycznych. Pasjonat i miłośnik modernistycznego miasta Gdynia oraz krajobrazu kulturowego Żuław Wiślanych. Do jego najważniejszych dotychczasowych osiągnięć można zaliczyć: otrzymanie nagrody Prezydenta Miasta Gdańsk za sporządzenie Koncepcji Zagospodarowania Zaplecza Podwórzowego w Gdańsku, wyróżnienie (II miejsce) w konkursie „Estetyzacja Portu Gdańsk”, otrzymanie I wyróżnienia  w konkursie na projekt „Współczesnego Atelier Inspirowanego Modernistyczną Gdynią”, czy zdobycie I miejsca w konkursie Centrum Handlowego „Ogrody” w Elblągu.

"In designing, I try to combine my knowledge of landscape architecture, the architecture of cultural spaces and interior design. I use the ability to design areas and objects in the context of various forms of landscape. I am looking for solutions to various design problems related to shaping human surroundings in the context of time and place as well as nature and culture. My professional goal is to protect the landscape and the identity of the region and cultural heritage. "

Born and raised in Elbląg. He has been designing space since 2009. A graduate of the Sopot University of Applied Sciences and the Academy of Fine Arts in Gdańsk. A qualified engineer, landscape architect and interior architect, specializing in cultural landscape design. In 2015, he undertook Interdepartmental Environmental Doctoral Studies in Design Arts at the Academy of Fine Arts in Gdańsk. He has been running his professional practice since 2013. Besides, he cooperates with several Tri-City architectural studios. In addition to project work, he also deals with conducting didactic classes. Passionate and lover of the modernist city of Gdynia and the cultural landscape of Żuławy Wiślane. His most important achievements include: receiving the prize of the Mayor of the City of Gdańsk for drawing up the Concept of Backyard Courtyard in Gdańsk, distinction (2nd place) in the competition "Esthetization of the Port of Gdansk", receiving the first distinction in the competition for the project "Contemporary Modern Studio Inspired by Modernist Gdynia", or winning first place in the competition of the "Ogrody" Shopping Center in Elbląg.