Jadwiga Okrassa

Jadwiga Okrassa

Jadwiga Okrassa

Jadwiga Okrassa

„Ilustratorzy rysują i malują obok tekstu, gdy chcą go spopularyzować, skomentować, wyjaśnić, narzucić nastrój, czy po prostu ozdobić. Ilustracja jest wielofunkcyjną formą sztuk plastycznych asymilującą malarstwo, rysunek, grafikę, typografię, fotografię, ornamentykę, instalacje przestrzenne i animację. Dopełnia, objaśnia, nobilituje albo zwyczajnie upiększa publikacje literackie, prasowe i dokumentalne. Prowokuje, wywołuje emocje, kreuje osobliwości świata. Podoba mi się tak szeroko sprecyzowana definicja ilustracji. Jednak pamiętam: dobrze złożony tekst doskonale prezentuje się na stronie sam i intensyfikuje wyobraźnię czytającego.”

Urodzona w 1950 roku w Złotoryi. Absolwentka PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Projektowania Graficznego prowadzonej przez grafika warszawskiej szkoły plakatu profesora Witolda Janowskiego. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, fotografią i obiektem. Wykorzystując opanowany warsztat graficzny skoncentrowała się na ilustracji. Projektuje ilustracje dla dzieci, plakaty, książki bez tekstu, ilustruje foldery. Po doświadczeniach współpracy z teatrami Muzycznym i Wybrzeże oraz wydawnictwami WAG i KAW, a także periodykami „Szpilki”, „Newsweek Polska”, „Playboy Polska”, „Reader’s Digest Polska”, „Projekt” podjęła stałą współpracę z krajowymi pismami – „Magazyn Rzeczpospolita”, „Twój Styl”, „Film” oraz magazynem teatralnym „Foyer”; razem ponad 400 publikacji.

"Illustrators draw and paint next to a text when they want to popularise, comment, explain, impose a mood or simply decorate it. An illustration is a multifunctional form of visual arts that assimilates painting, drawing, graphics, typography, photography, ornamentation, spatial installations and animation. It complements, explains, ennobles or embellishes literary, press and documentary publications. It provokes, evokes emotions, creates peculiarities of the world. I like this broad definition of illustration. However, I remember: a well-composed text perfectly presents itself on the page and intensifies the reader's imagination. "

She was born in 1950 in Złotoryja. A graduate of the PWSSP (currently the Academy of Fine Arts) in Gdańsk, graduated with honours in the Graphic Design Studio run by the graphic artist of the Warsaw School of posters, professor Witold Janowski. She creates drawings, paintings, photography and objects. Using a graphic workshop, she focused on illustration. She designs children's illustrations, posters, books without text, illustrates folders. After the experience of cooperation with the Musical and Coast theatres and WAG and KAW publishing houses, as well as the periodicals "Szpilki", "Newsweek Polska", "Playboy Poland", "Reader's Digest Poland", and "Project", she established permanent cooperation with national magazines – "Rzeczpospolita Magazine", "Twój Styl", "Film" and the theatre magazine" Foyer "; over 400 publications in total.