SYLABUS | Opis przedmiotu

SYLABUS | Opis przedmiotu

Pojekt graficzny | Piotr Paluch

SYLABUS | Opis przedmiotu

Nazwa przedmiotu:

Prawo autorskie

Prowadząca/y:

mgr Małgorzata Matyka

 

Sposób realizacji przedmiotu:

Wykłady realizowane online

Język wykładowy:

Polski

Cykl dydaktyczny, w którym przedmiot jest realizowany:

15 h

Punkty ECTS:

1

Skrócony opis przedmiotu:

Przedmiot prawo autorskie – pomoże przybliżyć studentowi wiedzę z zakresu monopolu praw osobistych i majątkowych autora utworu i możliwości rozporządzania nimi.

Omawiane zagadnienia przedmiotu:

 • przedstawienie ustawy
 • przedmiot i podmiot prawa autorskiego
 • osobiste i majątkowe prawa autorskie
 • prawa pokrewne
 • okres trwania majątkowych praw autorskich
 • dozwolony użytek prywatny
 • dozwolony użytek publiczny
 • plagiat
 • umowy z zakresu praw autorskich (przeniesienie autorskich praw majątkowych)
 • ochrona wizerunku
 • przepisy szczególne
 • przykładowe wyroki sądów (analiza przypadku)

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Posiada wiedzę dotyczącą prawa autorskiego, ma wiedzę dotyczącą finansowych, marketingowych i prawnych aspektów związanych z wykonywaniem zawodu artysty plastyka, oraz związanych z tworzeniem i upublicznianiem filmów animowanych.

UMIEJĘTNOŚCI

Jest przygotowany do zespołowej analizy problemów projektowych i współpracy w procesie ich rozwiązywania oraz współudziału w realizacji projektów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

Zna i rozumie zasady ochrony własności i prawa autorskiego.

 

Wymagania wstępne

Wymagania formalne:

1) do zaliczenia w pierwszym terminie przystępują wszyscy studenci

2) do zaliczenia w drugim terminie przystępują studenci, którzy byli nieobecni w pierwszym terminie (za usprawiedliwioną nieobecnością – zwolnienie lekarskie) oraz studenci, którzy nie zaliczyli w pierwszym terminie.

Założenia wstępne: zaliczony poprzedni semestr

 

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje ocenę na podstawie napisanej pisemnej pracy zaliczeniowej i uzyskanej na tej podstawie odpowiedniej ilości punktów %.

Kryterium oceniania jest następujące:

 • Ocena niedostateczna (2) – poniżej 55%
 • Ocena niedostateczna plus (2,5) – 55-60%
 • Ocena dostateczna (3) – 61-69%
 • Ocena dostateczna plus (3,5) – 70-79%
 • Ocena dobra (4) – 80-85%
 • Ocena dobry plus (4,5) – 86-90%
 • Ocena bardzo dobra (5) – 91-95%
 • Ocena bardzo dobry plus (5,5) – 96-100%

 

Literatura

Literatura obowiązkowa:

 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst ujednolicony – ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669)
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419, 1637)

Literatura uzupełniająca:

 • Andrzej Karpowicz „Podręcznik prawa autorskiego dla studentów uczelni artystycznych”
 • Janusz Barta, Ryszard Markiewicz „Prawo autorskie i prawa pokrewne” wyd.5