UWAGA! Ważne Zarządzenia Rektora!

Data: 24/03

Wydział: Architektura i Wzornictwo, Grafika, Malarstwo, Rzeźba i Intermedia

UWAGA! Ważne Zarządzenia Rektora!

Zarządzenie Rektora nr 39/2020

w sprawie korzystania z infrastruktury uczelni w budynkach uczelni podczas zawieszenia zajęć w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

§ 1

Na terenie uczelni nie zezwala się na czas zawieszenia zajęć na korzystanie z sal dydaktycznych, pracowni, pomieszczeń, warsztatów i prototypowni przez pracowników, doktorantów i studentów.

§ 2

Rektor może podejmować indywidualne decyzje w sytuacjach konieczności korzystania z w/w pomieszczeń służących do udzielania wsparcia służbom medycznym na czas epidemii.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Rektora nr 39/2020 – pobierz


Zarządzenie Rektora nr 38/2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz uczestników wydarzeń organizowanych przez uczelnię

§ 1

 1. Odwołuje się wydarzenia o charakterze otwartym: konferencje, sympozja, wykłady, wydarzenia kulturalne i artystyczne oraz inne spotkania tego typu organizowane przez ASP w Gdańsku, jak również wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie ASP w Gdańsku.
 2. Zawiesza się służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów, studentów ASP w Gdańsku.
 3. Wstrzymuje się przyjazdy gości zagranicznych na ASP w Gdańsku.
 4. Wstrzymuje się kwaterowanie nowych osób w domach studenckich oraz wprowadza się zakaz odwiedzin w tych obiektach przez gości zewnętrznych.
 5. Zasady określone w § 1 obowiązują do odwołania.

§ 2

 1. Odwołuje się wykłady i zajęcia dla studentów i doktorantów, z wyłączeniem zajęć prowadzonych na zasadzie e-learningu.
 2. Zamyka się dla czytelników Bibliotekę.
 3. Zasady określone w § 2 obowiązują do dnia 10.04.2020 r. włącznie.

§ 3

 1. Studenci i doktoranci są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa bądź objęcia kwarantanną odpowiednio kierownika jednostki dydaktycznej (dziekana, prodziekana), kierownika MŚSD, dyrektora Szkoły Doktorskiej lub Dział Kształcenia.
 2. Studenci zagraniczni, przebywający na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w ramach programów wymiany studenckiej, są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa bądź objęciu kwarantanną Dział Współpracy i Umiędzynarodowienia.
 3. Kierownicy wymienieni w ust. 1 zobowiązani są przekazać powyższe informacje bez zbędnej zwłoki na adres: julian.drewa@asp.gda.pl

§ 4

 1. Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo kierownika jednostki lub Dział Kadr i Płac o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa bądź fakcie objęcia kwarantanną.
 2. Kierownik jednostki lub Dział Kadr i Płac zobowiązany jest przekazać informację o chorobie pracownika bez zbędnej zwłoki na adres julian.drewa@asp.gda.pl
 3. W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 kierownik jednostki może samodzielnie lub na wniosek pracownika polecić wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę zdalnie, w szczególności gdy:
 • istnieje podejrzenie zarażenia pracownika koronawirusem w wyniku kontaktu z osobą chorą lub podejrzaną o zarażenie koronawirusem;
 • pracownik przebywał w ostatnim czasie w rejonach rozprzestrzeniania się koronawirusa;
 • pogorszył się stan zdrowia pracownika i wystąpiły objawy charakterystyczne dla zarażenia koronawirusem;
 • w innych przypadkach określonych w zaleceniach Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 • Kierownik jednostki uzgadnia z pracownikiem zakres i czas trwania pracy zdalnej. Okres ten nie może jednorazowo przekroczyć 14 dni.

§ 5

 1. Należy przestrzegać rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących podstawowych środków ochronnych przeciwko koronawirusowi COVID-19 https://gis.gov.pl/aktualnosci/.
 2. W komunikacji wewnątrzuczelnianej obowiązuje ograniczenie kontaktów bezpośrednich i ograniczenie do niezbędnego minimum korespondencji papierowej. Rekomenduje się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych.
 3. W jednym pomieszczeniu biurowym może przebywać jedna osoba pracująca oraz chwilowo jeden interesant.
 4. Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani do:
 • codziennego zapoznawania się z aktualnymi komunikatami wydawanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku;
 • utrzymywania kontaktu z pracownikiem i nadzorowania efektów jego pracy zdalnej;
 • raportowania na bieżąco o sytuacji w podległej jednostce na adres julian.drewa@asp.gda.pl
 1. Zasady określone w § 5 obowiązują do odwołania.

§ 6

Rektor może podejmować indywidualne decyzje w sytuacjach nieokreślonych niniejszym zarządzeniem.

§ 7

 1. Z dniem 24 marca 2020 r. traci moc Zarządzenie nr 31/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz uczestników wydarzeń organizowanych przez uczelnię.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Rektora nr 38/2020 – pobierz