Komunikat w sprawie organizacji kształcenia na ASP w Gdańsku

Data: 28/08

Wydział: Architektura i Wzornictwo, Grafika, Malarstwo, Rzeźba i Intermedia

Komunikat w sprawie organizacji kształcenia na ASP w Gdańsku

Komunikat Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku nr 7/2020 z dnia 28.08.2020 r. 

w sprawie organizacji kształcenia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 oraz art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.3j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze póżn.zm.) oraz zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zarządza się, co następuje:

 

  1. W semestrze zimowym 2020/21 zajęcia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku prowadzone będą w systemie hybrydowym.
  2. Zajęcia wykładowe prowadzone będą głównie w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana odpowiednio w programie kształcenia.
  1. Zajęcia – takie jak pracownie artystyczne i projektowe, warsztaty, seminaria, ćwiczenia i inne tego typu, które ze względu na konieczność uzyskania efektów uczenia się, muszą być zrealizowane, w całości lub w części, w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym prowadzone będą w formie tradycyjnej, w obowiązującym reżimie sanitarnym z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących, decyzji, zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi na Akademii Sztuk Pięknych.
  2. Zajęcia dla studentów I roku studiów I stopnia i studiów jednolitych magisterskich prowadzone będę w większości w formie tradycyjnej.
  3. Szczegółowe zasady organizacji kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021 na ASP w Gdańsku zostaną określone odrębnym Zarządzeniem Rektora w późniejszym terminie i będą uzależnione od rozwoju sytuacji epidemiologicznej i wytycznych właściwych organów.
  4. Zasady określone niniejszym komunikatem dotyczące organizacji kształcenia mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologiczn

 

Komunikat Rektora nr 7/2020 w sprawie organizacji kształcenia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 - pobierz (740kB) pdf pobierz (269kB) word